Headshot of Scott Stephenson
Board

Scott Stephenson

President and CEO
Verisk Analytics