Headshot of Martin Zapryanov
Student

MartinZapryanov

MBA/MSDS Class of 2020